Pressmeddelanden 2015


SGI leder nationell satsning på forskning och teknikutveckling inom förorenade områden

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-22 14:37 CET

Statens geotekniska institut (SGI) får 2016 statlig finansiering av forskningsplattformen Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden).

Synkade kartor underlättar kommunernas planering för klimatanpassning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-18 11:55 CET

För Sveriges kommuner blir det nu enklare att använda olika kartunderlag om ras, skred och erosion. Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Syftet är att stötta kommunernas arbete med klimatanpassning.

Skredrisker längs Säveån kartläggs

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-07 13:00 CET

Ett framtida klimat med ökad nederbörd leder till större risk för skred utmed Säveån. Ett skred kan få stora konsekvenser i det högexploaterade området. Statens geotekniska institut, SGI, har därför påbörjat en kartläggning av skredriskerna längs Säveån.

Skredrisker längs Ångermanälven kartläggs

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-07 11:25 CET

Risken för skred längs Ångermanälven ska kartläggas, som ett led i att säkra framtida boende och verksamhet utmed älven. Statens geotekniska institut, SGI, gör under hösten 2015 förberedande mätningar mellan Hammarsbron och Näsåker.

Riktvärden för PFOS underlättar riskbedömning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-06 15:00 CET

Högfluorerade ämnen har lyfts fram som ett miljö- och hälsoproblem de senaste åren. Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten.

Många vill bo strandnära men vatten kan innebära ett hot

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-02 14:35 CET

Strandnära områden är av stor betydelse för samhället och många människor vill bygga och bo nära vatten. Men samtidigt kan hav och vattendrag vara ett hot och innebära risker för ras, skred, erosion och översvämning. Detta och mer kommer diskuteras på årets Kustmöte i Göteborg 4-5 november 2015.

Nytt geokalkylverktyg gör markbyggandet i Sverige effektivare och billigare

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-04 14:30 CEST

Statens geotekniska institut, SGI, har utvecklat ett digitalt geokalkylverktyg för att effektivisera och förbilliga markbyggandet i Sverige genom att bygga på rätt plats. Systemet ska möjliggöra planering och kostnadsbedömning som kopplas till BIM, byggnadsinformationsmodellering.

Kartläggning av skredrisker längs Norsälven visar fortsatt stort utredningsbehov

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-21 10:35 CEST

Hög skredrisknivå förekommer längs två procent av den skredriskklassade ytan längs med Norsälven. Områdena finns i den södra delen vid Edsvalla, Höglunda/Trossnäs samt vid Norsbron och Vålberg i Karlstads kommun. Bland annat berörs bebyggelse, väg och järnväg.


Sociala medier


Presskontakter


Sara Eriksson
Sara Eriksson

kommunikationsansvarig

sara.eriksson@sgi.se

013-20 18 42

0709-73 01 22

Per Samuelson
Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@sgi.se

013-20 18 32

0709-73 01 52


BilderVideorPodcastsDokument