Pressmeddelanden


Nationell uppföljning samlar aktuell statistik och ger en helhetsbild av hälso- och sjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-13 09:27 CEST

Svensk hälso- och sjukvård uppvisar goda hälsoutfall. Samtidigt är hälsoskillnaderna mellan olika grupper fortfarande stora och det finns betydande skillnader i tillgänglighet, produktivitet och effektivitet mellan regionerna. Det visar en nationell uppföljning av hälso- och sjukvården, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag. Uppföljningen ger en aktuell helhetsbild av hälso- och sjukvården och gör det möjligt att följa utvecklingen mot centrala mål i svensk hälso- och sjukvård över tid.

Personer med postcovid har varierande erfarenheter och upplevelser av vården

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 07:29 CEST

Personer med postcovid har olika symtom och deras behov av vård varierar, liksom deras upplevelser av vården. Postcovidvården har flera utmaningar som funnits i hälso- och sjukvården redan sedan tidigare, till exempel bristande samordning och långa väntetider. Det är några av resultaten i en delrapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som publiceras i dag.

Fler personer över 65 år avstår från tandvård på grund av kostnaden

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-15 08:06 CET

Andelen personer i åldern 65 år och äldre som avstår från tandvård på grund av kostnaden har ökat i Sverige. Det är också vanligare att personer med utländsk bakgrund i samma åldersgrupp avstår från tandvård än personer med svensk bakgrund. Det visar en internationell undersökning, International Health Policy Survey, vars svenska resultat presenteras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i dag.

Det behövs fortsatt uppföljning av hur digitala vårdbesök bidrar till patienters hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-17 08:15 CET

De digitala vårdbesöken har gjort vården mer tillgänglig för patienterna och ersätter delvis fysiska vårdbesök. Men de används ojämnt mellan olika grupper i befolkningen och det saknas kunskap om hur de digitala vårdbesöken bidrar till patienters hälsa jämfört med fysiska vårdbesök. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som publiceras i dag.

Analysplan 2022: Både nära vård och globala utmaningar i fokus för årets arbete

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-01 09:04 CET

I analysplanen för 2022 presenterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys den huvudsakliga inriktningen för det kommande året. Covid-19-pandemin har visat på de skillnader i hälsa och livsvillkor som finns i Sverige, och på vikten av beredskap inför globala utmaningar. Utifrån årets omvärldsanalys och dialog med myndighetens patient- och brukarråd ser vi ett fortsatt behov av kunskapsunderlag för att nå de långsiktiga målen om en mer jämlik, personcentrerad och effektiv vård och omsorg.

Ökning av fasta vårdkontakter i Sverige men fortsatta brister i samordning visar en internationell jämförelse

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-17 08:05 CET

Andelen svenskar som uppger att de har en fast läkarkontakt har ökat i åldersgruppen 65 år och äldre, och personer med kronisk sjukdom i samma åldersgrupp tycker att vården har förbättrats på flera områden. Men i en jämförelse med tio andra länder har Sverige fortsatt lägst andel med fast vårdkontakt, och en hög andel patienter rapporterar fortsatt brister i samordningen av vården. Det är några av resultaten i en internationell undersökning, International Health Policy Survey.

Så kan primärvården stärkas i hela landet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-02 07:47 CET

De geografiska avstånden är större i landsbygden och kompetensförsörjningen är en särskild utmaning. Samtidigt upplever de flesta patienter att de har tillgång till den vård de behöver, och digitaliseringen bidrar bland annat till en ökad möjlighet att träffa samma behandlare. Men det är viktigt att anpassa nationella beslut och strategier efter lokala förutsättningar, så att primärvården kan stärkas i hela Sverige. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som publiceras i dag.

Flera brister i patientlagens efterlevnad

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-29 07:45 CEST

Patienters erfarenheter av vården visar på flera brister i genomslaget för patientlagen, exempelvis när det gäller tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och samordning. Patientlagens efterlevnad måste prioriteras mer i styrningen av vården och det behövs insatser som kompletterar och understödjer lagens intentioner. Det visar en rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Långt kvar i omställningen till en god och nära vård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-01 08:00 CEST

Det finns hittills få tecken på att hälso- och sjukvården har kommit närmare målen i omställningen till en god och nära vård. Tillgängligheten, delaktigheten och kontinuiteten i vården har i stort sett inte förbättrats ur patienternas perspektiv. Mycket utvecklings­arbete pågår, men regionerna har ännu inte gett primärvården tillräckliga förutsättningar för att nå omställningens mål. Det visar en ny delrapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Svårt att bedöma om skillnader i de nordiska ländernas äldreomsorg påverkar kvaliteten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 08:05 CEST

De nordiska länderna har alla en hög ambitionsnivå på insatserna inom äldreomsorgen samtidigt som de står inför samma utmaningar med en ökande andel äldre. Äldreomsorgen i Sverige skiljer sig på vissa sätt från den i övriga nordiska länder, bland annat genom att ansvaret för läkarinsatser är uppdelat mellan kommunernas äldreomsorg och regionernas primärvård. Det visar en ny, bred jämförelse av den nordiska äldreomsorgens struktur, organisation och innehåll som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Stort uppdämt vårdbehov till följd av pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-10 08:02 CEST

Var tredje person har avstått från att söka vård under covid-19-pandemin, bland annat för att inte belasta vården. Var sjätte har fått sin vård uppskjuten eller inte fått den vård de sökt, och hälften av dem är fortfarande i behov av vård, i synnerhet riskgrupper och personer med långvariga hälsobesvär. Det är nu viktigt att de som behöver vård får det och att en noggrann uppföljning görs. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som publiceras i dag.

Viktigt att precisionsmedicin genomförs jämlikt och nationellt samordnat

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 08:14 CEST

Precisionsmedicin ger träffsäkra diagnoser och behandlingar, och kommer att vara en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård för vissa patienter. Men införandet behöver ske med etisk vägledning och tydliga prioriteringar för att säkerställa en jämlik och kostnadseffektiv vård. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som publiceras i dag.

Personer med ordinarie vårdkontakt har bättre erfarenheter av sin vård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-15 06:55 CET

Personer som kontinuerligt får träffa samma läkare eller sjuksköterska har mer positiva erfarenheter från sin vård än dem som enbart har en ordinarie vårdcentral. Men i Sverige har knappt var tredje person en ordinarie vårdkontakt, jämfört med majoriteten av personerna i tio andra länder. Det är några av resultaten i den internationella under­sökningen International Health Policy Survey, vars svenska del presenteras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i dag.

Bättre förutsättningar för ledarskap behövs i den kommunala vården och omsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-24 07:56 CET

Chefer och ledare inom kommunal vård och omsorg behöver få bättre och mer jämlika förutsättningar för sitt ledarskap. Kommunerna behöver också stärka sin samverkan i ledarskapsutvecklingen, både med andra kommuner och regioner och med universitet och högskolor. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som publiceras i dag.

Begränsad effekt av arbetssättet IBIC i socialtjänsten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 07:56 CET

I dag använder fler än hälften av landets kommuner arbetssättet IBIC, Individens behov i centrum, i socialtjänsten. Men de tänkta fördelarna med arbetssättet tycks, knappt fem år efter lanseringen, hittills endast ha uppkommit i begränsad utsträckning på nationell nivå. Det behövs därför ytterligare förändringsarbete för att de ska kunna uppnås. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som publiceras i dag.

Analysplan 2021: Arbetet för en mer personcentrerad och jämlik vård och omsorg fortsätter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-01 08:10 CET

I analysplanen för 2021 presenterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys) den huvudsakliga inriktningen för det kommande året. Utifrån omvärldsanalys och dialog med patient- och brukarrådet har tre övergripande analysområden identifierats där myndigheten vill fortsätta att bidra långsiktigt.

Oro för kvaliteten när socialtjänsten arbetar på distans

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-29 08:02 CET

Socialtjänsten har behövt arbeta på nya sätt och hantera flera nya utmaningar under covid-19-pandemin. En snabb digitalisering har varit positiv, men det finns en oro inom verksamheterna för hur insatsernas kvalitet kan påverkas på sikt och också för att behovet av stöd från social­tjänsten kommer att öka. Det ställer krav på beredskap och förebyggande arbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som publiceras i dag.

Sverige har längst väntetider till icke-akut vård i en internationell jämförelse med tio andra länder

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-11 08:21 CET

I jämförelse med tio andra länder rapporterar den svenska befolkningen längst väntetid till vård som inte sker på akutmottagning på sjukhus. Sverige är också det land där lägst andel uppger att det är lätt att få vård på kvällar och helger, på annat sätt än på akutsjukhus. Få svenskar har avstått från vård på grund av kostnader, däremot har fler avstått från tandvård. Det är några av resultaten i en internationell undersökning, International Health Policy Survey.

Fler insatser behövs för att stärka kvinnors hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-30 08:22 CEST

Vården i samband med graviditet och förlossning har blivit mer kunskapsbaserad, något fler kvinnor deltar i mammografiscreening och antalet tonårsfödslar och aborter har minskat nationellt. Men skillnaderna mellan olika regioner och olika grupper av kvinnor är fortfarande stora. Det visar tre nya rapporter från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag.

Viktigt med särskilt kunskapscentrum för att hantera våld mot barn

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-15 08:07 CEST

Området våld mot barn bör fortsätta att hanteras inom ett kunskapscentrum som fokuserar på enbart de frågorna. Men dagens verksamhet kan utvecklas ytterligare, och det behövs både en mer långsiktig styrning och en tydligare uppdelning eftersom fler aktörer har liknande uppdrag. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag.

Olika erfarenheter och önskemål när befolkningen själv får värdera kontinuitet på vårdcentraler

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-24 08:04 CEST

Befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt, och i valet mellan korta väntetider, fast kontakt, samordning eller delaktighet finns det olika uppfattningar om vad som är viktigast. Det finns också ett gap mellan befolkningens syn på vad som är viktigt och hur väl det tillgodoses i vården – särskilt sett till möjligheten att träffa samma person vid olika besök. Det visar en rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Fler insatser krävs för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-15 12:04 CEST

Arbetet som Länsstyrelsen i Östergötlands län gjort med att stärka och stötta statliga, regionala och kommunala verksamheter för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck har till stor del nått målen. Men insatserna räcker inte, och det saknas en mer sammanhållen och långsiktig struktur i arbetet. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag.

Vården behöver styras tydligare efter patienters behov

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-12 06:56 CEST

Den som har störst behov av vård ska enligt lag ges företräde till den. Men det återspeglas sällan i den politiska styrningen och vid beslut om fördelningen av resurser mellan olika sjukdomsgrupper. Kunskapen om hur behoven ser ut och i vilken utsträckning de tillgodoses i dag behöver förbättras. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag.

Ojämlik tillgång till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-14 08:27 CEST

Vanliga konsumentprodukter, till exempel surfplattor, smarta mobiltelefoner och appar, kan öka självständigheten och delaktigheten för många personer med funktionsnedsättning. Men tillgången är ojämlik och varierar över landet. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag.

Ingen titel
Ny stor studie: Så står sig svensk primärvård i en internationell jämförelse

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-03 08:08 CEST

Svensk primärvård ligger långt fram när det gäller att arbeta multiprofessionellt. Det innebär att svenska patienter får träffa flera olika yrkesgrupper, till exempel psykologer, kuratorer och fysioterapeuter, till skillnad från i flera andra länder där det är vanligast med enbart läkare och sjuksköterskor. Det visar en internationell studie (IHP) som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar i dag.

Snabbare utskrivningar från slutenvården men oklara effekter för patienter och brukare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-01 13:06 CEST

Patienter skrivs ut snabbare sedan lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården trädde i kraft. Däremot är kunskapen begränsad om hur lagen påverkar vård- och omsorgskvaliteten för patienter och brukare. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag.

Goda effekter av välfärdsteknik när den används rätt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 08:17 CET

Välfärdsteknik inom omsorgen har övervägande positiva effekter för såväl brukare som närstående och personal. Men det är viktigt att den utgår från brukarens behov och funktionen den ska fylla. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som presenteras i dag.

Ingen titel
Så här tycker befolkningen och primärvårdsläkarna om digitala vårdbesök

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-04 08:47 CET

Befolkningen föredrar fysiska vårdbesök framför videobesök. Och majoriteten av primärvårdsläkarna ser en risk för att digitala vårdbesök leder till överutnyttjande av vården. Men de läkare och patienter som har erfarenhet av digitala vårdbesök är mer positiva, och flertalet läkare vill arbeta mer med detta än vad de gör i dag. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, som presenteras i dag.

Sveriges primärvård i framkant i flera avseenden, men svenska läkare upplever mest stress på jobbet enligt stor internationell undersökning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-12 08:44 CET

Cirka 65 procent av läkarna i primärvården upplever arbetet som mycket stressigt, en ökning med 10 procentenheter sedan 2015. Det visar resultat från en internationell studie (IHP) som presenteras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys idag. På vardanalys.se redovisas resultat av frågor om läkarnas syn på arbetet, vårdens tillgänglighet, samordning och innehåll samt möjligheter för patienter att läsa sina journaler eller följa testresultat digitalt.

Stora skillnader i vården av cancersjuka – var man bor och utbildningsnivå påverkar både vården man får och hur tidigt cancern upptäcks

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-10 08:38 CET

Det finns omotiverade skillnader i vård och behandling av cancersjuka, och de regionala skillnaderna är generellt mer framträdande än de socioekonomiska. Samtidigt är skillnaderna mellan patienter med olika civilstånd ofta större och fler än de mellan olika utbildningsgrupper. Det finns även betydande skillnader när det gäller hur tidigt cancern upptäcks. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som presenteras idag.


Sociala medier


Presskontakter


Anne Rådestad
Anne Rådestad

Kommunikationsansvarig

anne.radestad@vardanalys.se

08-690 41 68

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

08-690 41 00


BilderVideorPodcastsDokument