Pressmeddelanden


VGR tilldelas fyra nya tillstånd för högspecialiserad vård

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-18 16:03 CEST

Västra Götalandsregionen, VGR, får fyra nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård (NHV). Det handlar bland annat som psykiatrisk vård för svårbehandlade självskadebeteenden och ätstörningar. Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ny tidplan för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-18 14:00 CEST

Nu finns en ny översiktlig tidplan för det fortsätta arbeta med att införa en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. Detta efter att regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut i frågan.

Regionstyrelsen 17 maj 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-17 14:25 CEST

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om förslag till en länsgemensam strategi för nära vård, om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland, om nytt avtal om naturbruksutbildning och om regionstyrelsens delårsrapport per april.

Ingen titel
Konferens om #metoo och förändringsarbete inom kulturlivet i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-11 08:00 CEST

Vad har hänt och gjorts i kulturlivet sedan #metoo? Västra Götalandsregionens kulturnämnd bjuder i samarbete med Nätverkstan in kulturverksamheter till en stor konferens den 13 maj på Världskulturmuseet i Göteborg. #Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete utforskar hur vi kan skapa inkluderande kulturverksamheter fria från sexuella trakasserier.

Turistrådet Västsverige och Alingsås lasarett blev VGR:s miljöstipendiater 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-10 11:11 CEST

Att driva på och inspirera sina medlemsföretag för mer miljö- och hållbarhet i besöksnäringen och att målmedvetet byta bort engångsinstrument till flergångs i färdiga operationskit, det ledde till Västra Götalandsregionens (VGR) årliga interna miljöstipendium och vardera 25 000 kronor för Turistrådet Västsverige och IVA-avdelningen på Alingsås lasarett.

Ingen titel
Vi efterlyser en ny teaterpolitik – med fler teatrar som turnerar

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-09 12:04 CEST

Teatern behöver stärkas, eftersom alla inte har samma tillgång den. Därför efterlyser Västra Götalandsregionen fler turnerande teatrar, liksom stärkta stöd till arrangörer, kommuner och skolor, det framkommer efter en ny teaterutredning.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: Förlängt avtal om palliativ vård och ungdomsmottagningar

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-03 16:35 CEST

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på tisdagen bland annat att förlänga avtalet med Stiftelsen Gabriel om palliativ vård och om att att förlänga avtalet om ungdomsmottagningar och mottagning för unga män. Nämnden beslutade också att avsätta 800 000 kronor till en studie om effekterna av naturunderstödd rehabilitering, så kallad grön rehab.

Förstärkning av förlossningsvården

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-02 09:38 CEST

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har sedan tidigare tagit beslut om en rad insatser för att stärka förlossningsvården. Nu stärker de bristningsmottagningen samt trygg hemgång efter förlossning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Satsning på Mini-Mariamottagning i Fyrbodal

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-29 14:17 CEST

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde på fredagen bland annat om att inleda processen med att inrätta en Mini-Mariamottagning i Fyrbodal för att motverka alkohol-, drog- och spelberoende bland ungdomar.

Ingen titel
Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-27 15:02 CEST

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 27 april

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-27 13:10 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om en satsning på en migränmottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Närhälsan fick i uppdrag att inrätta team för att möta patienter med långvarig smärta. Beslut togs också om en fortsatt satsning på cancerrehabilitering. Dessutom godkändes ansökningar om en ny vårdcentral i Stenungsund och nya rehabverksamheter i Göteborg, Tanum och Stenungsund.

Regionstyrelsen 26 april

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-26 11:51 CEST

Sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar hårt med att korta vårdköerna som förlängts under pandemin och målet är att nå vårdgarantin till årsskiftet 2022/2023. Det handlar bland annat om ekonomisk ersättning till sjukhusen för all extra produktion och avtal med privata vårdgivare. VGR har också startat Vårdgarantiservice och En väg in till barn- och ungdomspsykiatrin.

Samma kriterier för vårdens hyrpersonal i hela landet

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-25 09:00 CEST

Regionernas samordnade upphandling av hyrpersonal i vården är klar och annonseras idag, den 25 april. "Vi är mycket nöjda med att nu äntligen kunna presentera gemensamma kriterier för inhyrning av vårdpersonal. Det kommer att underlätta för både regioner och leverantörer framöver", säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen och ordförande i projektets styrgrupp.

Västra Götalandsregionens första officiella klimatbokslut

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-13 15:00 CEST

Nu har Västra Götalandsregionen (VGR) tagit fram sitt första klimatbokslut för sina koldioxidutsläpp, som 2021 från hela organisationen uppgick till nästan 235 000 ton. VGR:s totala direkta utsläpp beräknas ha minskat med 12 % jämfört med 2020, även om det delvis kan förklaras som en effekt av pandemiläget.

Regionfullmäktige 12 april

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-12 19:39 CEST

Regionfullmäktige beslutade under tisdagens sammanträde bland annat om ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2027. Regionfullmäktige delade också ut Västra Götalandsregionens jämställdhetspris till Närhälsan Frölunda vårdcentral för deras arbete med våld i nära relationer.

VGR erbjuder en fjärde dos vaccin till alla födda 1957 och tidigare

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-04 09:19 CEST

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är födda 1957 och tidigare. Sedan tidigare erbjuds en fjärde dos till personer på särskilt boende (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre.

Förändring av kallelseområde för mammografiscreening i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-01 15:00 CEST

Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling som innebär förändringar för var mammografiscreening sker i delar av Västra Götaland, från och med första april

Insatser för att förbättra förlossningsvården i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-01 14:00 CEST

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit beslut om en rad insatser som rör vården både inom Regionhälsan som driver barnmorskemottagningarna och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Insatserna ska ge bättre bemötande och vård till gravida, nyförlösta och partners.

Överföring av diabetesvård och genomlysning av vården i norra hälso- och sjukvårdsnämndens område

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-01 12:51 CEST

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens ser över behov och kontinuitet i diabetesvården då ett avtal löper ut. Samtidigt pågår en genomlysning av nämndens totala vårdutbud i området

Projektstöd för att få fler att fullfölja sina studier och minska ofrivillig ensamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-01 11:56 CEST

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter medel för olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Nämnden ökar nu möjligheten för det civila samhället att söka medel för aktiviteter som ger invånare ökad rörelse och social gemenskap.

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina samordnas i Nordstan

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 14:18 CEST

Idag, 31 mars, öppnar en välkomstnod i Nordstan i Göteborg. Där tar Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen tillsammans med civilsamhället emot flyktingar som kommer från kriget i Ukraina. Samtidigt avslutas den tillfälliga ytan som fram till nu funnits på Nils Ericsson-terminalen i Göteborg.

Patientnämnderna: För lång väntan på BUP-insatser

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 11:00 CEST

Barn som är i behov av psykiatrisk specialistvård upplever långa väntetider till nybesök, utredning och behandling. Det visar den analys patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, VGR, gjort av inkomna klagomål på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, 2021.

Revisionen har avslutat granskningen av verksamhetsåret 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 08:56 CEST

Revisorernas årliga granskning av Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser visar att verksamheterna har åtgärdat många av de brister som revisorerna såg förra året, men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Mot en av nämnderna – nämnden för Hälsan och Stressmedicin – riktar revisorerna kritik i form av en anmärkning.

Regionstyrelsen 29 mars 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-29 14:29 CEST

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om att bland annat föreslå regionfullmäktige att godkänna VGR:s årsredovisning, en lönesatsning inom dygnetruntvården och den regionala transportinfrastrukturplanen.

Sjukhusdirektörerna i VGR: Så satsar vi på sjuksköterskor som arbetar i dygnetruntvården

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-29 14:03 CEST

Hög arbetsbelastning och en oförutsägbar vardag gör att sjukhusen får allt svårare att behålla sjuksköterskor. Nu presenterar sjukhusdirektörerna i Västra Götalandsregionen åtgärder för att ge medarbetare bättre arbetsmiljö och för att säkra vårdens kompetensförsörjning.

Utökat västsvenskt stöd för publicister och konstnärer på flykt

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-24 12:13 CET

Västra Götalandsregionen stärker insatserna för konstnärer, författare och redaktörer med anledning av invasionen av Ukraina. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 1 000 000 kronor för kulturinsatser med fokus på att stötta konstnärer och yttrandefrihet.

TBE-fallen fördubblades 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-24 09:10 CET

Antalet personer som smittats av TBE fördubblades mellan 2020 och 2021, från 53 till 108 fall. Samtidigt sprider sig TBE över ett större geografiskt område. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar därför TBE-vaccination till alla i Västra Götaland som vistas i naturen.

Ingen titel
Jämlik techindustri ska förbättra världen och kvinnors hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-17 15:04 CET

Regionutvecklingsnämnden medfinansierar 650 000 kronor till projektet Women in Tech – Venture Studio. Det drivs av Women in Tech (WIT) – Gothenburg, en ideell förening som arbetar för att skapa en jämlik tech-bransch. Syftet är att utveckla ett startup-program med fokus på tidiga bolag inom teknisk innovation som ökar kvinnors hälsa och välmående - det som idag kallas Femtech.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 16 mars: Jourcentralerna i Falköping och Mariestad får dispens att stänga året ut

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-16 18:04 CET

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen skyndsamt gör en översyn av beslutet om antalet jourcentraler i Skaraborg. I avvaktan på detta beviljar nämnden dispens för jourcentralerna i Falköping och Mariestad att hålla stängt året ut och under tiden utveckla arbetsformer för att öka tillgången till vård för invånarna i Skaraborg. Nämnden ger också ansvarig tjänsteperson i uppdrag att följa upp invånarnas tillgång till primärvård och återkomma till nämnden i juni och oktober.

Uppstart för "En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa"

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-15 12:44 CET

Den 15 mars öppnar Västra Götalandsregionen kontaktcentrat ”En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa”


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord
Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument