Åtgärdslista med sju mycket viktiga förslag för att stärka barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-31 11:24 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den 19 juli beslutade regeringen att ge Margareta Winberg som utreder socialtjänstlagen ett utvidgat uppdrag där bland annat ett stärkt barnrättsperspektiv ingår.

Ekonomiskt bistånd på historiskt låga nivåer – lägsta siffran sedan 1965

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-20 07:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Det ekonomiska biståndet i Stockholm ligger på historiskt låga nivåer. På bara ett år har 1 400 stockholmare blivit självförsörjande. Det visar en ny rapport från statistikföretaget Sweco.

Nu ska fler fritidsaktiviteter erbjudas till ensamkommande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-16 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad kommer på dagens socialnämnd besluta om ett projekt för att samordna fritidsaktiviteter till ensamkommande ungdomar i Stockholm. Projektet ska drivas av organisationen IM, Individuell Människohjälp, som tilldelas ett bidrag på 260 000 kronor. En samordnare kommer att anställas vars uppdrag är att sammanställa information om de verksamheter som finns och guida ungdomar till olika fritidsaktiviteter.

Stockholm antar program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-30 07:07 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ikväll den 30 januari antar Stockholms stads kommunfullmäktige ett nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck år 2017-2020. Det är första gången som staden antar ett program mot hedersrelaterat våld och förtyck. Tidigare fanns ett kvinnofridsprogram som nu blir mycket mer omfattande. I det nya programmet stärks det förebyggande arbetet och stadens kompetenser om våld ska höjas och förstärkas genom utbildningsinsatser. Programmet slår också fast att staden ska arbeta normkritiskt och med ett tydligt barnperspektiv. Våld mot män och HBTQ-personer ingår i programmet och flera sårbarhetsfaktorer som påverkar en individs utsatthet för våld, såsom att ha en funktionsnedsättning eller att vara äldre, lyfts. Programmet innehåller 5 långsiktiga mål och 35 delmål som berör hela stadens verksamheter, nämnder och bolag.

Stödgrupper till familjehemsplacerade barn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-13 14:16 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag fattar socialnämnden beslut om att starta ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Bris om stödgrupper för familjehemsplacerade barn. Målet med stödgrupperna är att ge barnen möjlighet att träffa andra barn i liknande situation för att förstå och uttrycka tankar, känslor och upplevelser. Idag finns det stödgrupper i två av fjorton stadsdelar i Stockholm men i och med budget för 2017 ska stödgrupper erbjudas i alla stadsdelar. Genom kommande beslut i socialnämnden idag blir det Bris som kommer att genomföra stödgrupperna. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad, menar att stödgrupper för familjehemsplacerade barn kan betyda mycket för barn som inte bor med sina föräldrar.

Ekonomiskt bistånd till barn till papperslösa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-08 07:06 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ska revideras och det nya förslaget ska behandlas på nästa socialnämnd den 13 december. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad förbättringar för barn som vistas i Stockholm. Det handlar bland annat om att barn till papperslösa ska kunna få ekonomiskt bistånd och att en extra sommarlovspeng ska ges till barn vars föräldrar levt på ekonomiskt bistånd under längre tid.

Kraftig minskning av hemlöshet i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-02 07:10 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stad genomför vartannat år en kartläggning av hemlöshetssituationen i staden. Mätningen visar att hemlösheten har minskat med 9 procent sedan 2014. Det innebär att antalet hemlösa vid mättillfället i år var 2420 personer att jämföra med 2651 personer år 2014. Detta samtidigt som antalet invånare i staden har ökat med 20 928 personer. Sedan 2004 har hemlösheten gått ner från 3363 personer vilket innebär att hemlösheten har minskat med 28 procent på 12 år. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) menar att minskningen är ett kvitto på stadens mycket ambitiösa hemlöshetsarbete.

Barn ska känna sig trygga på Stockholms skolgårdar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-30 12:25 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

SVT Uutiset har rapporterat om att utsatta EU-medborgare sover på Sverigefinska skolans skolgård. När socialborgarrådet fick vetskap om detta kontaktades Socialförvaltningen och EU-teamet skickades dit, den gången fanns ingen där men EU-teamet kommer kontinuerligt att åka till platsen. Samtidigt kontaktades även polisen som meddelade att man skulle bevaka platsen.

Nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-10 09:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ett nytt och mer omfattande program mot våld i nära relationer och där även hedersrelaterat våld och förtryck ingår. Det nya programmet har också ett tydligare barnperspektiv, lyfter fram olika utsatta grupper och förstärker stadens förebyggande arbete.

Resultatet av Stockholmsenkäten klart

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-14 12:09 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar inom Stockholms stad i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2. Syftet är att följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor. I årets undersökning har andelen deltagande elever ökat från 76 procent 2014 till 78 procent 2016. Undersökningen visar att utvecklingen går åt rätt håll på de flesta områden, exempelvis när det gäller ungdomars användning av tobak och alkohol. Ett område sticker ut där utvecklingen går åt motsatt håll. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP), som presenterade Stockholmsenkäten idag, lyfte särskilt att allt fler ungdomar mår dåligt. Hela 40 procent av flickorna i årskurs 9 uppgav att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför, motsvarande andel år 2010 var 31 procent.