Nytt Återbrukshus öppnar i Bromma

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-27 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Lördagen den 29 april öppnar ett nytt Återbrukshus på Bromma återvinningscentral (ÅVC). I återbrukshuset kan stockholmare lämna saker som kan få nytt liv eller kan gå direkt till en annan ägare. Textilier som lämnas på Bromma ÅVC ingår dessutom i ett unikt textilsorteringsprojekt. Återbruk är ett viktigt led i arbetet med att spara energi och naturresurser genom ökad cirkulär ekonomi i staden. Därför satsar staden nu på ökat återbruk, mobila återvinningsstationer och automatiska stationer för farligt avfall.

Enklare koll på maten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-19 12:05 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu lanserar Stockholms stad appen Livsmedelskollen som kommer göra det enklare för stockholmarna att både hålla koll på Stockholms restauranger efter livsmedelsinspektioner och samtidigt kunna anmäla brister i hanteringen av mat.

Nytt avtal klottersanering på plats inom dagar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-06 15:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Torsdagens trafiknämnd beslutar om en direktupphandling av ny entreprenör av klottersanering, som ska upprätthålla Stockholms garanti att sanera klotter inom 24 timmar.

Ny rapport om Stockholmsluften

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-27 12:07 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenteras en ny rapport från miljöförvaltningen i Stockholms stad med en översikt över stadens luftkvalitet under 2016. I rapporten kommer man fram till att stadens luftkvalitet förbättrats men att trots detta behöver fler åtgärder vidtas för att minimera inverkan på Stockholmarnas hälsa.

Stockholms stad deltar i viktig klimatdemonstration

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-23 10:04 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Världsnaturfonden arrangerar årligen Earth Hour, en global klimatmanifestation som 2017 äger rum nu på lördag, den 25 mars 20.30-21.30. Stockholms stad vill genom sitt deltagande i klimatmanifestationen visa sitt miljöengagemang, att staden tar klimatförändringarna på stort allvar och uppmuntra ett mer klimatsmart beteende.

Ökat fokus på solelsproduktion i Stockholms Stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-09 10:14 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ett led i arbetet mot målet om fossilbränslefrihet i Stockholms stad är att öka den förnybara elproduktionen genom solenergi. Solkartan är en digital tjänst som riktar sig till både privatpersoner och bolag som intresserar sig för solelsproduktion. Denna tjänst uppdateras nu för att även innehålla information om faktiskt produktion, i realtid, i stadens egna 80 anläggningar.

Klimatframgång för Stockholms stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-21 07:13 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Snart stängs kolkraftvärmeverket i Värtahamnen. Det är ett historiskt beslut som innebär en tidigareläggning av avvecklingen av kolet till 2022, den enskilt största möjliga klimatåtgärden inom Stockholms stad. Beslutet är ett inriktningsbeslut i styrelsen för Fortum Värme, som ägs av Stockholms stad och det finska moderbolaget Fortum Oy.

Beslut idag: ny strategi för Stockholms grönska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-13 09:43 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag beslutar kommunfullmäktige om "Grönare Stockholm" - en ny strategi och riktlinjer för bland annat de budgeterade 300 miljoner kronor extra som ska gå till planering och utveckling av Stockholms gröna värden. Staden tar nu ett helhetsgrepp kring Stockholms park- och grönområden. 

Nu ska naturen bli tillgänglig för fler

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-09 08:59 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I Stockholms stad finns det idag nio naturreservat som bland annat erbjuder stockholmare stadsnära natur och rekreation. Den rödgrönrosa majoriteten har gett Miljöförvaltningen i uppdrag att undersöka hur fler stockholmare kan hitta ut i naturen och hur naturreservaten kan göras tillgängliga för fler. Nu presenteras en rapport på ett pilotprojekt som visar på just detta. Rapporten har fokuserat på naturreservatet Flaten och föreslår bland annat bättre toalett- och rastmöjligheter, enklare skyltsystem och anläggning av fler spår för promenad och cykling.

Stockholm antar program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-30 07:07 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ikväll den 30 januari antar Stockholms stads kommunfullmäktige ett nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck år 2017-2020. Det är första gången som staden antar ett program mot hedersrelaterat våld och förtyck. Tidigare fanns ett kvinnofridsprogram som nu blir mycket mer omfattande. I det nya programmet stärks det förebyggande arbetet och stadens kompetenser om våld ska höjas och förstärkas genom utbildningsinsatser. Programmet slår också fast att staden ska arbeta normkritiskt och med ett tydligt barnperspektiv. Våld mot män och HBTQ-personer ingår i programmet och flera sårbarhetsfaktorer som påverkar en individs utsatthet för våld, såsom att ha en funktionsnedsättning eller att vara äldre, lyfts. Programmet innehåller 5 långsiktiga mål och 35 delmål som berör hela stadens verksamheter, nämnder och bolag.