Ny sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-30 10:17 CEST - Naturvårdsverket

Nästan nio procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och ungefär 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare. Det visar ny statistik från SCB som är framtagen i samverkan med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket föreslår att fler skyddsformer rapporteras till EEA

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-18 09:05 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har, i samarbete med Skogsstyrelsen, jämfört och beskrivit hur Sverige och ett urval av länder redovisar skyddade områden i internationella sammanhang till Europeiska miljöbyrån (EEA). De revideringar som planeras kommer att öka andelen internationellt rapporterad skyddad natur. I förlängningen kommer Sveriges nationella statistik avseende skyddade områden att mer fullständigt avspeglas i den internationella rapporteringen.

2,1 kilometer från bostad till skyddad natur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-27 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Vid årsskiftet bodde 30 procent av Sveriges befolkning inom 1 kilometer till närmaste skyddade naturområde. Vid samma tid hade vi i genomsnitt 2,1 kilometer från bostaden till skyddad natur, men det finns betydande skillnader mellan olika kommuner och län. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Åtgärder längs 863 mil stigar och leder i naturområden i hela Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-12 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Att vi kan uppleva naturen beror mycket på länsstyrelsernas och andra förvaltares arbete med allt från leder och rastplatser till toaletter och eldstäder. Under 2020 gjordes många insatser för att underlätta friluftslivet runt om i hela Sverige.

Sverige har fått 131 nya naturreservat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-10 10:00 CET - Naturvårdsverket

Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer.

Viktigt att visa hänsyn när många vill uppleva naturen i vinter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-09 14:04 CET - Naturvårdsverket

Upptäck nya naturområden, undvik överfulla parkeringar, planera kortare fjällturer och ta med skräpet hem. Det är några av Naturvårdsverkets uppmaningar när det senaste årets ökade intresse för friluftsliv håller i sig även under vintern.

Mer pengar till värdefull natur i hela landet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-02 10:00 CET - Naturvårdsverket

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Pengar för värdefull natur till länen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-02 10:00 CET - Naturvårdsverket

Budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till alla länsstyrelser och de stiftelser som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet.

Nu startar arbetet för att bilda en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-24 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträsk på norra Gotland. Efter en gemensam förstudie ser Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området är goda och därför startar nu förberedelserna. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

Nu är det lättare att hitta och uppleva naturreservat nära dig

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-13 10:00 CEST - Naturvårdsverket

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat. Några områden är stora. Några är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket är det nu lättare att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.